De Keyn Dekapan afbijtmiddel kleurloos 1 L

28.
99
Per Liter € 28.99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Afbijtmiddel

De Keyn Dekapan is een zeer sterk afbijtmiddel om eerdere grondlagen zoals verf, vernis en boenwas te verwijderen van metaal, muren of hout. Het middel is aan te brengen op de gekozen oppervlakken, moet even intrekken, kan dan afgeschuurd worden en weg is de verf!

Specificaties

Product
Productsoort Afbijtmiddel
Productnummer 360772
Merk DE KEYN
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Verwijderproduct, Afbijtmiddel
Gebruik
Toepassing Verwijderen
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Materiaal van doeloppervlak Verf
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken