HG tuinreiniger voor groene aanslag 1 l

(5 klantreviews)
7.
99
Per Liter € 7.99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  HG tuin groene aanslagreiniger (1 liter) verwijdert grauwe, groene aanslag van potten, paden, terrassen, muren, daken, enzovoort. Na het aanbrengen is de aanslag binnen 36 uur verdwenen. Meer nog: de reiniger zet zich vast in de ondergrond waardoor het materiaal voor een paar maanden beschermd is tegen algengroei. Vanzelfsprekend is de reiniger niet schadelijk voor planten en gras. 

  Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

  Lees meer

  Specificaties

  Product
  Productnummer 412407
  Merk HG
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Type Groene aanslagreiniger
  Gebruik
  Beoogd gebruik Pad/patio
  Concentraat/kant & klaar Concentraat
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P311: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken