Wynn's injectie + reiniger plus 55963 325 ml

(4 klantreviews)
11.
99
Per Liter € 36.89
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Behandeling benzinemotor

De Wynn's Inuctor Plus Cleaner 325ml houdt het brandstofsysteem van jouw benzine-injectiemotor in optimale conditie. De reiniger voorkomt vervuiling van de inlaatkleppen en houdt de verstuivers schoon. Hierdoor verbetert de verbranding en wordt stotteren en inhouden van de motor voorkomen. Daarnaast voorkomt het benzineadditief neerslagvorming op de kleppen en in de kamers waardoor de motor makkelijker start, ook koud. Onregelmatig stationair draaien en schokken bij het optrekken is na gebruik van de Wynn's Inuctor Plus Cleaner 325ml dan ook verleden tijd. Het reinigingsmiddel weert roest en corrosie van het brandstofsysteem,

Lees meer

Specificaties

Product
Productsoort Brandstof-Injectietoevoeging
Productnummer 326810
Type(nummer) 55963
Merk Wynn's
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Behandeling benzinemotor
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P405: Achter slot bewaren.
Reviews worden geladen

Recent bekeken