Wedstrijdreglement

Win een loungeset met Xyladecor houtbeschermingspakket - 1/06/2021 t.e.m. 30/06/2021

1. Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd georganiseerd door GAMMA België NV, Amsterdamstraat 18 - 2000 Antwerpen met KBO nummer 0419.661.590 – RPR Antwerpen (hierna ‘GAMMA’). Deze wedstrijd wordt georganiseerd met de steun van AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM NV.

2. Wanneer u deelneemt aan deze wedstrijd, geeft u aan dat u dit reglement hebt gelezen en dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement. Indien u niet akkoord gaat, kan u niet deelnemen.

3. Elke meerderjarige natuurlijke persoon die zijn woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en er ingeschreven is als bewoner, mag deelnemen aan de wedstrijd. Werknemers van GAMMA of AKZO NOBEL anderen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd alsook hun familieleden die op het zelfde adres wonen, kunnen niet geldig deelnemen aan de wedstrijd en komen in geen geval in aanmerking voor een prijs. Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in.

4. Elke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. Er kan bovendien slechts één prijs per adres of gezin worden uitgereikt. Bij meerdere deelnames door dezelfde persoon zal enkel rekening worden gehouden met de eerste deelname en kan GAMMA de deelnemer uitsluiten.

5. De wedstrijd loopt van 1/06/2021 tot en met 30/06/2021.

6. Deelname aan de wedstrijd verloopt via internet, meer bepaald via het wedstrijdformulier gedeeld via de sociale media-kanalen en/of de website van GAMMA. De wedstrijd bestaat eruit om (i) de kennisvraag correct te beantwoorden en vervolgens (ii) de schiftingsvraag zo correct mogelijk te beantwoorden. Er worden 11 winnaars aangeduid. Uit de deelnames met het juiste antwoord op de kennisvraag, worden de 11 personen die de schiftingsvraag correct hebben beantwoord of het dichtste hebben benaderd geselecteerd, waarbij de persoon die de schiftingsvraag correct heeft beantwoord of als dichtste heeft benadert de hoofdprijs wint en de volgende 10 personen de tweede prijs winnen. Bij een ex aequo zullen de winnaars worden aangeduid in volgorde van het tijdstip van hun deelname. De winnaars worden vastgesteld door GAMMA op basis van de ingestuurde deelnames.

De prijs van de wedstrijd wordt aangeboden door AKZO NOBEL & GAMMA. Er valt één hoofdprijs te winnen en tien maal een tweede prijs te winnen.

De hoofdprijs heeft een maximale waarde van 1.250 EUR (incl. BTW) en houdt meer bepaald het volgende in:

Na onderling overleg zal de winnaar van de hoofdprijs zijn prijs kunnen ophalen in zijn dichtstbijzijnde GAMMA winkel. Hierbij kan hij gratis gebruik maken van de GAMMA bestelwagen om zijn prijs naar huis te vervoeren. De datum voor afhaling dient te worden ingepland binnen een periode van maximaal 4 weken vanaf de dag waarop GAMMA de e-mail met aankondiging van winst aan de winnaar heeft verzonden. Indien de winnaar de prijs niet binnen deze termijn komt ophalen, verliest de winnaar het recht op de prijs.

De tweede prijs bestaat uit een GAMMA cadeaukaart t.w.v. €100 (incl. BTW). Winnaars van de tweede prijs worden persoonlijk verwittigd, en ontvangen hun GAMMA cadeaukaart via email. Zie hier voorwaarden van de GAMMA Cadeaukaart: https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie/cadeaukaart

7. De prijs is in geen geval inwisselbaar in geld, ook niet gedeeltelijk. De prijs kan niet worden omgeruild of vervangen en kan niet ter discussie worden gesteld. De Prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

8. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via een e-mail op het door henzelf bij het wedstrijdformulier ingevulde e-mailadres en dit op uiterlijk 14 juli 2021. GAMMA zal de winnaars vragen naar bijkomende gegevens om de levering van de hoofdprijs mogelijk te maken en de nodige praktische afspraken te maken. De winnaar moet binnen de twee weken reageren op de e-mail. Bij gebrek aan tijdig antwoord verliest de winnaar het recht op de prijs en zal een andere winnaar worden gekozen.

9. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (bv. geautomatiseerde deelnames d.m.v. een software script, deelname met fictieve of foutieve identiteiten, fictieve email adressen, …) behoudt GAMMA zich het recht om deze deelnemer of het IP-adres waarvan de deelname verzoeken komen uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

10. GAMMA behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. GAMMA garandeert niet dat de website van de wedstrijd steeds toegankelijk en bereikbaar is en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de website onbeschikbaar zou blijken. GAMMA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulering van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. GAMMA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade door haar fout veroorzaakt behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

11. Verwerking van persoonsgegevens - In het kader van uw deelname aan de wedstrijd zal GAMMA bepaalde persoonsgegevens verwerken. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient u meer bepaald volgende persoonsgegevens mee te delen aan GAMMA:

  • Uw naam en voornaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer (optioneel)

GAMMA verwerkt uw persoonsgegevens om uw deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken en u per e-mail op de hoogte te houden van het verloop van de wedstrijd (o.a. bevestiging van uw deelname, mededeling van winst of verlies, opvolgen van geschillen over de wedstrijd). Tenzij u daarmee uitdrukkelijk en actief mee heeft ingestemd bij het invullen van het deelnameformulier, zal GAMMA uw gegevens niet gebruiken om u reclame of updates over GAMMA toe te sturen.
GAMMA verwerkt uw persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven en in overeenstemming met het privacybeleid van GAMMA beschikbaar via https://www.gamma.be/nl/klanteninformatie/veiligheid-privacy/privacy-statement (zie in het bijzonder onder de hoofding ‘Marketing’). GAMMA bewaart uw persoonsgegevens enkel voor zolang nodig voor de goede organisatie van de wedstrijd en ten hoogste voor 1 jaar na afloop van de wedstrijd.

12. Eventuele klachten over de wedstrijd moeten rechtstreeks gestuurd worden naar GAMMA België NV, Wedstrijd Xyladecor, Amsterdamstraat 18, 2000 Antwerpen of moeten worden verstuurd via de website van GAMMA.

13. Dit reglement en uw deelname aan de wedstrijd zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de wedstrijdvoorwaarden of de (deelname aan de) wedstrijd worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij dwingende rechtsregels een andere rechter als bevoegd aanwijzen.

Recent bekeken