Uitgever van de GAMMApro kaart: Gamma België NV (KBO: BE 419.661.590), waarvan de hoofdzetel zich bevindt in de Amsterdamstraat 18, bus E te 2000 Antwerpen (hierna ‘GAMMA’).

Met de GAMMApro kaart kunnen professionele klanten bij GAMMA bij beroepsaankopen genieten van 15% korting. Het gebruik van de GAMMApro kaart en het recht op deze korting is aan een aantal voorwaarden onderworpen.

Bedankt om onze voorwaarden even door te nemen voor u gebruik maakt van uw GAMMApro kaart! Wanneer u gebruik maakt van de GAMMApro kaart, gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Wie komt in aanmerking voor de GAMMApro kaart?

De GAMMAPro kaart is beschikbaar op aanvraag voor bouwprofessionals die als onderneming (zelfstandigen en vennootschappen) geldig ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO). Enkel ondernemingen met een geldige inschrijving in de KBO voor één of meer van de hiernavolgende NACEBEL codes komen in aanmerking:

ActiviteitNacebelcodes
Bouwonderneming41.2 / 43.1
Elektriciteit/Loodgieter/Sanitair43.2
Schilder/Vloerder43.3
Dakwerken43.9
Tuinonderneming81.3

De GAMMAPro kaart is in elk geval niet beschikbaar voor consumenten. Elke GAMMAPro kaart is steeds verbonden aan één onderneming. GAMMA behoudt zich het recht voor om de KBO-inschrijving na te verifiëren en de kaart te weigeren of in te trekken indien de onderneming geen geldige inschrijving heeft voor voormelde activiteiten.

Aanvraag van de GAMMApro kaart

U kan een GAMMApro kaart aanvragen via het inschrijvingsformulier op https://www.gamma.be/nl/gammapro.

Het verkrijgen en gebruiken van de GAMMApro kaart is gratis. Een onderneming kan meerdere GAMMApro kaarten aanvragen. Telkens wanneer wordt verwezen naar de GAMMApro kaart wordt bedoeld de fysieke kaart in de vorm van een pasje en/of de digitale versie in de vorm van een barcode.

Kortingsvoorwaarden

  • Op vertoon van de GAMMApro kaart, hebben ondernemingen bij hun professionele aankopen recht op 15% korting op het aankoopbedrag. Bij aankopen met voorlegging van de GAMMApro kaart zal GAMMA een factuur opstellen voor de verrichte aankopen, op naam van de onderneming verbonden aan de GAMMApro kaart.
  • De GAMMApro kaart mag enkel worden gebruikt door personen die rechtstreeks verbonden zijn aan de onderneming (zaakvoerders of werknemers) op wiens naam de kaart is geregistreerd.
  • De GAMMApro kaart mag enkel worden gebruikt voor professionele aankopen die rechtstreeks in verband staan met de activiteiten van de onderneming waaraan de kaart is gekoppeld.
  • De kaart is uitsluitend bestemd voor de geregistreerde onderneming en mag niet daarbuiten worden doorgegeven. De kaart mag in geen geval worden gebruikt voor particuliere/privé aankopen die buiten de handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit van de onderneming valt. GAMMA behoudt zich het recht voor om bij misbruik de GAMMApro kaart in te trekken en/of toegekende kortingen terug te vorderen van de gebruiker van de kaart.
  • De GAMMApro kaart is geldig in alle GAMMA winkels in België. Buiten België is de GAMMApro kaart niet geldig.
  • De GAMMApro kaart is niet bruikbaar voor online aankopen op www.gamma.be.
  • De korting geldt niet voor bepaalde artikelen, zoals gemeentelijke huisvuilzakken en aankopen van GAMMA cadeaukaarten. De korting geldt evenmin voor GAMMA diensten (bv. het zagen van houtwerk & verhuur bestelwagen).

De korting kan niet worden gecumuleerd met andere kortingen, acties of klantenprogramma’s/spaarkaarten, zoals de GAMMAplus klantenkaart, GAMMAplus kortingsbonnen en/of andere kortingen. Aankopen met de GAMMApro kaart geven geen recht op GAMMAplus voordelen.

Indien er evenwel een mogelijke andere korting van toepassing is op uw aankopen, die voordeliger is dan de GAMMApro kaart korting, wordt de voordeligste korting toegekend in de plaats van de GAMMApro kaart korting.

Verwerking van persoonsgegevens

Hoewel de GAMMApro kaart bestemd is voor ondernemingen, is het mogelijk dat GAMMA en/of haar franchisenemers in het kader van de werking van de GAMMApro kaart bepaalde persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken. U kan hier meer over lezen in ons privacybeleid op GAMMA.be

Verlies, vervanging of stopzetting van de GAMMApro kaart

Indien u de GAMMApro kaart verliest of indien deze gestolen wordt, dient u dit onverwijld te melden aan GAMMA.

De kaart van een medewerker is geldig totdat deze uit dienst gaat. Wanneer een medewerker uit dienst gaat, dient u deze kaart op inactief te laten zetten bij GAMMA België, mits opgave naam en cijfers EANcode van de kaart aan service@intergamma.be

Indien dit niet gebeurt, loopt de facturatie van deze aankopen door op naam van de onderneming waaraan de GAMMApro kaart is gekoppeld.

Bij misbruik of ander ongeoorloofd gebruik van de GAMMApro kaart, behoudt GAMMA zich het recht voor om de kaart onmiddellijk in te trekken of te blokkeren.

Aansprakelijkheid

GAMMA is niet aansprakelijk in geval van verlies of diefstal van de GAMMApro kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de GAMMApro kaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is GAMMA niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de GAMMApro kaart.

Algemeen

GAMMA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen alsook de voordelen verbonden aan de GAMMApro kaart te wijzigen of in te trekken.

In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd.

Recent bekeken