Algemeen

 • Bestellingen dienen in de winkel opgegeven te worden.
 • Bij het opgeven van de bestelling vraagt de winkel u om een voorschot. Het voorschot bedraagt 20% van het aankoopbedrag (incl. btw), indien het aankoopbedrag tussen de 10 en 1000 euro ligt. Het voorschot bedraagt 50% van het aankoopbedrag (incl. btw), indien het aankoopbedrag hoger is dan 1000 euro en/of de artikelen speciaal voor u worden besteld. Het resterende deel dient u bij aflevering contant te voldoen.
 • Artikelen die rechtstreeks vanaf de leverancier aan u worden bezorgd dienen vooraf betaald te worden.
 • Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen na het sluiten van de koopovereenkomst niet meer geannuleerd worden.
 • Uitsluitend met de originele kassabon, factuur of leveringsbon kan geruild worden of garantie worden geclaimd.
 • U staat in voor de juistheid van alle door u verstrekte gegevens en specificaties, in geval van twijfel kan de winkel u om legitimatie vragen.
 • GAMMA conformeert zich aan de wet Persoonsregistratie.
 • Opgegeven levertijden zijn indicatief, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Leveringsvoorwaarden

 • In geval u gebruik maakt van onze bezorgservice, spreekt de winkel een bezorgdag met u af. Om de veiligheid van de bezorger te waarborgen vraagt de winkel u het volledige aankoopbedrag van de artikelen vóór de bezorgdag in de winkel te voldoen.
 • Bezorgen betekent aflevering naast de bezorgauto op het opgegeven adres, indien normaal per vrachtauto bereikbaar over de verharde openbare weg.
 • De Consument dient bestellingen binnen zeven kalenderdagen na bericht van de GAMMA winkel - met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten – af te halen of te laten bezorgen. Laat de Consument dit na, dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
 • U dient de geleverde artikelen bij aflevering te controleren op breuk, beschadiging en compleetheid. De winkel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de bezorgde artikelen vanaf het moment dat de artikelen gelost zijn of de winkel verlaten.
 • Indien de chauffeur op de overeengekomen bezorgdag niemand op het bezorgadres aantreft, worden u, bij definitieve aflevering, extra bezorgkosten in rekening gebracht.

Voorwaarden voor omruilen of terugname

 • Met de originele kassabon of factuur kan binnen 30 dagen na aankoopdatum, omgeruild of teruggenomen worden. Zonder aankoopbewijs geen omruiling of terugname!
 • De artikelen moeten ongebruikt en onbeschadigd zijn.
 • De artikelen moeten in de originele verpakking zitten. Bovendien mag de verpakking niet beschadigd zijn.
 • Artikelen die op uw verzoek zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of artikelen die speciaal voor u zijn besteld, kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden.

Op al onze diensten aan consumenten zijn de consumentenvoorwaarden van GAMMA en de bovenstaande voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten zoals de GAMMA winkel die in zijn winkel, catalogi, folders of anderszins aan de Consument doet.
Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, zoals die van toepassing zijn op elk Aanbod van de GAMMA winkel.
Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door GAMMA op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
Dienst: Elke dienst geleverd door een GAMMA winkel aan de Consument in uitoefening van een Overeenkomst.
GAMMA winkel: De zelfstandige ondernemer (zijnde een franchisenemer van Intergamma B.V. te Leusden (Nederland) die in België één of meer GAMMA winkel (s) exploiteert) bij wie de Consument de Goederen of Diensten aankoopt.
Goederen: alle stoffelijke goederen die het voorwerp zijn van een Overeenkomst, alsmede alle stoffelijke resultaten van dienstverlening door een GAMMA winkel, zoals aanneming van werk, montage, installatie en advies.
Overmacht: een situatie waarbij een tekortkoming niet aan de GAMMA winkel of de Consument kan worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Overeenkomst: elke overeenkomst inzake de verkoop van Goederen of Diensten tussen een Consument en de GAMMA winkel.
Prijs: de prijs van het aangeboden Goed of van de aangeboden Dienst, zoals die in Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is omschreven.
Omruiling: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de termijn zoals bepaald in artikel 3.1. om de Goederen tegen levering van een vervangend artikel, levering van een tegoedbon of terugbetaling van de Prijs terug te bezorgen aan de GAMMA winkel.
Verkoop: een door een GAMMA winkel georganiseerd systeem voor verkoop aan Consumenten.

ARTIKEL 2 – Algemene voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst en maken daar integraal deel van uit. De Algemene voorwaarden zijn te raadplegen in de GAMMA-winkel alsook op de website van GAMMA België en kunnen verkregen worden op enkelvoudig verzoek.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op huur- en verhuurovereenkomsten tussen een Consument en een GAMMA winkel.
 3. De acceptatie van de Algemene Voorwaarden en/of het Aanbod houdt tevens een aanvaarding in van bijzondere voorwaarden verbonden aan het Aanbod (zoals ondermeer bepalingen inzake de prijs, de uitvoering, omruiling...). Bij een conflict tussen de Algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 3 – Omruiling

 1. Het Aanbod houdt tevens een recht van Omruiling van Goederen gedurende maximaal dertig (30) kalenderdagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met originele kassabon kunnen, tenzij anders aangegeven, zonder meer worden omgeruild.
 2. Goederen die op verzoek van de Consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of Goederen die op verzoek van de Consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van Omruiling. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van Omruiling zullen duidelijk in het Aanbod worden vermeld.
 3. Indien het recht van Omruiling geen terugbetaling van de Prijs inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de GAMMA winkel dit in het Aanbod meedelen.
 4. De Consument kan van zijn recht van Omruiling uitsluitend gebruik maken op de wijze die door de GAMMA winkel, en indien van toepassing bij het Aanbod, is aangegeven.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het Aanbod door de Consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De GAMMA winkel is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, indien hij gegronde reden heeft te vrezen dat de Consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de GAMMA winkel met de Consument of dat deze niet aan de voorwaarden voldoet zoals deze zijn geformuleerd in deze Algemene Voorwaarden of in het Aanbod. Desgevraagd zal de GAMMA winkel zijn motivering schriftelijk aan de Consument verstrekken.
 3. Tijdig vóór het tot stand komen van de Overeenkomst zal de GAMMA winkel de Consument inlichten over beperkingen of bijkomende voorwaarden die verbonden zijn aan het Aanbod.

ARTIKEL 5 – De prijs

 1. De Prijs in het Aanbod is de door de Consument te betalen totale prijs of het totale tarief inclusief btw, doch exclusief eventuele bezorg- of- verzendkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds gescheiden worden vermeld. Van alle bijkomende kosten van Diensten waarvoor de Consument moet bijbetalen zal de GAMMA winkel tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst de Consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Consument kunnen worden berekend.
 2. De Prijs zal schriftelijk en ondubbelzinnig aangebracht worden. Acties, promoties, korting-bonnen zijn niet cumuleerbaar. Er wordt steeds de voordeligste korting toegekend. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden Goederen en/of Diensten niet worden verhoogd, behoudens druk- en zetfouten, prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of andere wettelijke heffingen.
 3. De GAMMA winkel kan de Prijs na de totstandkoming van de Overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen, tenzij:
  A) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of door de fabrikant opgelegde verwijderingsbijdragen; of
  B) de prijsverhoging het gevolg is van door de GAMMA winkel op verzoek van de Consument uitgevoerd meerwerk en de Consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld; of
  C) de Consument na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan; of
  D) er sprake is van een kennelijke fout.

ARTIKEL 6 – Conformiteit

 1. De GAMMA winkel staat er voor in dat de Goederen en/of Diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. De GAMMA winkel is niet gebonden door de publiekelijk afgelegde verklaringen inzake de bijzondere eigenschappen van de Goederen en/ of Diensten indien de GAMMA winkel aantoont dat deze bedoelde verklaring niet bekend was of redelijkerwijze niet bekend kon zijn, deze verklaring voor het sluiten van de Overeenkomst was rechtgezet of de beslissing tot aankoop van de Goederen of Diensten niet door deze verklaring beïnvloed kon zijn.
 2. De Consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, en dient de weergave ervan op de bestelbon te controleren. Bij maatwerk, of indien Goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de Consument, staat de Consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de GAMMA winkel kenbaar moet zijn geweest. Indien de Consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de GAMMA winkel schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de Consument.

ARTIKEL 7 – Verkoop uit voorraad of op bestelling

 1. Verkoop en levering geschieden uitsluitend à contant. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door de GAMMA winkel aangegeven.
 2. Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de Consument, tenzij tussen de Consument en de GAMMA winkel anders is overeengekomen. Bij een bestelling is een voorschot van 20% op het aankoopbedrag gebruikelijk. Artikelen die rechtstreeks vanaf de leverancier aan de consument worden bezorgd dienen vooraf volledig betaald te worden.

ARTIKEL 8 – Uitvoering van een bestelling

 1. De GAMMA winkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van Goederen en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van Diensten. De GAMMA winkel is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.
 2. Indien de Overeenkomst aflevering van de verkochte Goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de Consument opgegeven adres en de aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. De Consument is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering mogelijk te maken. De GAMMA winkel mag er van uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de Consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de Consument de GAMMA winkel over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
 3. De GAMMA winkel zal de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig kalenderdagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen. De Consument dient bestellingen binnen zeven kalenderdagen na bericht van de GAMMA winkel - met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten – af te halen of te laten bezorgen. Laat de Consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
 4. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde Goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan tijdig en zo mogelijk binnen veertien kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Behoudens in geval van overmacht, heeft de Consument bij overschrijding van de overeengekomen bezorg- of levertijd met meer dan tien werkdagen het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).
 5. Indien levering van een besteld Goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de GAMMA winkel zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de GAMMA winkel de Consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de Consument niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de Overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).
 6. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de Goederen gereed of voorradig zijn.
 7. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 9 – Garantie in hoofde van de Consument

 1. De GAMMA winkel verstrekt aan de Consument een garantie conform de wettelijke bepalingen voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Goederen en dit binnen de wettelijke garantietermijnen.
 2. De Consument dient de GAMMA winkel binnen de twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de Consument het gebrek in conformiteit heeft vastgesteld, op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming van de Goederen of Diensten. Na deze termijn zal GAMMA niet meer instaan voor deze gebreken. Deze termijn wordt verminderd tot 48 uur wanneer het gaat om zichtbare gebreken.

ARTIKEL 10 – Garantie bij voorschot

 1. De GAMMA winkel is gerechtigd bij de verkoop van Goederen of levering van Diensten een voorschot van de Consument te verlangen. Wordt een voorschot van meer dan 30% van te betalen Prijs verlangd, dan dient de GAMMA winkel dit duidelijk in het Aanbod te vermelden.
 2. De GAMMA winkel garandeert de Consument dat het door de Consument vooruit betaalde bedrag onder alle voor rekening en/of risico van GAMMA winkel komende omstandigheden die leiden tot niet nakomen van zijn leveringsverplichting, zal worden terugbetaald.

ARTIKEL 11 – Betaling

 1. Indien er geen verkoop à contant werd overeengekomen dienen de, door de Consument verschuldigde bedragen, binnen veertien kalenderdagen na aflevering door de GAMMA winkel of ophalen door de Consument van het goed, of in geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst na afgifte van de betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens die op de Overeenkomst betrekking hebben onverwijld aan de GAMMA winkel te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de GAMMA winkel na het verstrijken van een redelijke termijn, het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente ter zake in rekening te brengen.
 4. Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is GAMMA toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van deze (bestelbon/ factuur) wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be).
 5. Indien gewenst, kan GAMMA de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

ARTIKEL 12 – Eigendomsvoorbehoud en overdracht van risico

 1. De GAMMA winkel behoudt zich de eigendom van de aan de Consument geleverde Goederen en Diensten voor zolang de Consument deze niet volledig heeft betaald, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten. De Consument wordt pas eigenaar van de gekochte Goederen als hij de koopsom volledig aan de GAMMA winkel heeft voldaan. Voor de eigendomsoverdracht is de Consument niet gerechtigd om over de Goederen te beschikken, te vervreemden, omvormen, overdragen en/of bezwaren.
 2. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Goederen, gaat over op het ogenblik van de levering van de Goederen.

ARTIKEL 13 – Gebruik van gegevens

De GAMMA winkel gebruikt de inlichtingen met een persoonlijk karakter en die verschaft worden door de Consument enkel voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Consument kan de GAMMA winkel schriftelijk verzoeken om opgave van zijn gegevens en indien nodig om aanpassing vragen van deze gegevens.

ARTIKEL 14 – Geschillen

 1. De Consument kan een klacht in verband met de Overeenkomst schriftelijk melden bij de GAMMA winkel.
 2. Geschillen tussen de Consument en de GAMMA winkel over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door de GAMMA winkel te leveren of geleverde Goederen en Diensten, kunnen zowel door de Consument als door de GAMMA winkel aan de rechtbank worden voorgelegd. De bevoegde rechtbank zal naar keuze van de eiser de rechtbank zijn van de woonplaats van de verweerder of van één derverweerders, dan wel de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.
 3. De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

© Antwerpen 25 januari 2010 - Uitgave GAMMA België te Antwerpen.
GAMMA België is een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr.31021056.

Recent bekeken