Bar's leaks liquid 160 g

€ 11.99
5.
99
Per kg € 39.93
Aanbieding t/m 31-12-2020
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


De BAR'S Leak Liquid 150 gram repareert en beschermt het koelvloeistofsysteem van je auto. Het zorgt voor een snelle en effectieve oplossing bij koelvloeistoflekkages. Het bevat geen korrels zoals Bars Leaks Original. Ook voor de modernste dunne koelslangen.

Specificaties

Product
Productnummer 545342
Merk BARS LEAKS
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Olie lekstop
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken