Forever Products Carboxyl tuinbeits 5 L

19.
99
Per Liter € 4.00
Wat is je oppervlakte?
m2
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleur:Donkerbruin
  • Basis:Watergedragen

De Forever Products Carboxyl tuinbeits is gemaakt op basis van water en beschermt het timmerwerk, afsluitingen en houtconstructies.

Specificaties

Product
Productsoort Tuinbeits
Productnummer 161078
Merk Forever Products
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Donkerbruin
Kleurfamilie Bruin
Lijn Carboxyl
Glansgraad Zijdeglans
Type Waterafstotend product
Afwerking Transparant
Gebruik
Rendement per liter 10.0 m²/L
Rendement per verpakking 50.0 m²
Basis Watergedragen
Binnen/buitengebruik Buiten
Beoogd gebruik Terras, Tuinhuizen, Schuttingen, Gevelbetimmeringen
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Minimale verwerkingstemperatuur 15.0 °C
Verpakking Fles
Verwerkingsmethode Borstel
Overschilderbaar na 12.0 uur
Technische kenmerken
Substantie Vloeistof
Vochtregulerende werking Ja
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling Alle organen. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken