Forever terpentijn olie 1 l

11.
99
Per Liter € 11.99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Terpentine

Gebruik de terpentine (1 liter) van Forever Products als verdunner of ontvetter. Tip: lees alle gebruiksinfo op de verpakking, alvorens je met dit professionele product aan de slag gaat.

Specificaties

Product
Productsoort Terpentijn olie
Productnummer 141540
Gewicht product 880 gr
Hoogte product 23.5 cm
Lengte product 8.0 cm
Breedte product 8.0 cm
Merk Forever Products
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Afbijtmiddel, Ontvetter
Gebruik
Binnen/buitengebruik Buiten
Materiaal van doeloppervlak Verf, Hout
Toepassing Verdunnen, Afbijten
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312: Schadelijk bij contact met de huid. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332: Schadelijk bij inademing. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Vaak samen gekocht

Vaak samen gekocht
product-cross-sell
GAMMA set lakborstels White Spirit 10-14-40 mm 3 stuks
€ 9.99
product-cross-sell
Forever white spirit reukarm 5 l
€ 15.99
product-cross-sell
Solarine afbijtmiddel geconcentreerd poeder 1,4 kg
€ 5.99
product-cross-sell
GAMMA glassnijder + 6 mesjes
€ 5.79
Reviews worden geladen

Recent bekeken