GAMMA cement 25 kg

(15 klantreviews)
4.
99
Per kg € 0.20
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

1 Pallet = 56 zakken

Bij GAMMA vind je verschillende soorten cement en mortel zoals dit cement (25 kilogram) van het eigen merk. De cement behoort tot de klasse CEM II en is geschikt als basis voor beton, zandcement, metselspecie en voegspecie.

Specificaties

Product
Productsoort Cement
Productnummer 397138
Type(nummer) Portlandcomposietcement cem ii/b-m(s-v) 32,5 n
Merk GAMMA
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
Soort cement Portland cement
BENOR keurmerk Ja
CE keurmerk Ja
Sterkteklasse 32.5
Materiaal Cement
Type Cement
Gebruik
Toepassingsgebied Buiten, Binnen
Beoogd gebruik Metselmortel, Stabilisé, Beton, Voegmortel
Verwerkingstijd 60.0 min
Technische kenmerken
Snelhardend Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken