HG kachelruitjesreiniger 500 ml

7.
99
Per Liter € 15.98
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Toepassing: Huis
  • Dispenser type: Spray

HG kachelruitjesreiniger verwijdert snel en doeltreffend alle typische kachel- en haardvervuilingen zoals roet, teer en vet van je kachelruitjes. Daarnaast is de reiniger geschikt voor het verwijderen van roet op andere oppervlakten.

Specificaties

Product
Productsoort Kachelruitjes reiniger
Productnummer 370965
Gewicht product 610 gr
Hoogte product 24.7 cm
Lengte product 6.7 cm
Breedte product 8.5 cm
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Ruitenreiniger
Gebruik
Dispenser type Spray
Toepassing Huis
Technische kenmerken
Schurend Niet-schurend
Substantie Vloeistof
Accessoires
Reservevulling Nee
Remaining
Product bevat houdbaarheid Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Reviews worden geladen

Recent bekeken