HG olievlekreiniger 500 ml

8.
99
Per Liter € 17.98
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Type: Compleet product

HG tegels olievlekreiniger verwijdert olie en vetten van vervuilde tegels. De reiniger is erg geschikt voor het schoonmaken van opritten en garagevloeren.

Specificaties

Product
Productsoort Olievlekreiniger
Productnummer 412423
Gewicht product 510 gr
Hoogte product 21.2 cm
Lengte product 6.7 cm
Breedte product 6.7 cm
Merk HG
Ecocheque Nee
Algemeen
Type Compleet product
Remaining
Product bevat houdbaarheid Nee
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH208: Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220- 239-6] (3:1).. Kan een allergische reactie veroorzaken. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P331: GEEN braken opwekken.
Reviews worden geladen

Recent bekeken