Tec7 Floor-fix epoxymortel 1 kg

(1 klantreviews)
14.
49
Per kg € 14.49
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Tec7 Floor-Fix (1 kg) is heavy duty epoxymortel voor horizontale herstellingen van beton, zowel binnen als buiten. Ook geschikt als nivelleringsmortel voor het realiseren van duurzame stootvrije overgangen voor rollend verkeer aan deuren, poorten, doorgangen, stoepen, enzovoort. Goed om te weten: gebruik Wall-Fix van hetzelfde merk voor horizontale herstellingen. Tip: wie voor de producten van Tec7 kiest, kiest voor vereenvoudigde constructie, onderhoud en reparatie.

  Specificaties

  Product
  Productnummer 448176
  Merk Tec7
  Ecocheque Nee
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen DANGER
  H302: Schadelijk bij inslikken. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken