Algemene voorwaarden klantenkaart

Algemene voorwaarden klantenkaart

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de GAMMAplus kaart. Het GAMMAplus programma uitgevoerd door Gamma België N.V., gevestigd te Antwerpen, verder te noemen "GAMMA". De houder van de GAMMAplus kaart heeft bij het invullen van het aanvraagformulier voor de GAMMAplus kaart kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft zich door middel van ondertekening van het aanvraagformulier, akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

Mogelijkheden GAMMAplus kaart
De GAMMAplus kaart biedt op vertoon daarvan bij de kassa, de kaarthouder voordeel bij aankopen in alle GAMMA winkels in België, verder te noemen "de GAMMA winkels", en in sommige gevallen bij één of enkele GAMMA winkels of andere nader omschreven winkels. De aangeboden voordelen zijn voor de kaarthouder geheel vrijblijvend. GAMMA kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. De GAMMA winkels kunnen bij het retourneren van een aankoop een op grond van de GAMMAplus kaart genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de kaarthouder verrekenen. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de GAMMAplus kaart zijn de GAMMA winkels gerechtigd een hieraan gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de kaarthouder terug te vorderen.

Bonvoorwaarden
De bon is geldig bij iedere GAMMA winkel in België, tenzij anders vermeld op de bon, tot en met de dag aangeduid op de bon. De bon is geldig bij uw volgende aankoop indien voldaan is aan alle voorwaarden en mits afgifte van de bon aan de kassa.

De bon is niet geldig met terugwerkende kracht op reeds gekochte artikelen. Deze bon is niet geldig op diensten, verhuur en de aankoop van cadeaubonnen. De op deze bon geformuleerde aanbieding is cumuleerbaar met andere kortingsacties, tenzij anders vermeld op de betreffende kortingsactie. Betreft de bon een aanbieding bij aankoop van een bepaald artikel of één of meer bepaalde artikelen, dan geldt er maximaal één zelfde bon per aankoop van dat artikel of die artikelen. Een op de bon vermeld kortingsbedrag moet in één keer worden besteed. Een mogelijk restant komt te vervallen. De bon is niet  inruilbaar voor contant geld. Een bon die u ontvangt als houder van een GAMMAplus kaart is strikt persoonlijk en bijgevolg alleen geldig op vertoon van uw eigen GAMMAplus kaart. Elke gehele of gedeeltelijke nadruk of verandering van de bon is verboden. Elke verandering, onleesbaarheid of beschadiging van welke aard dan ook maakt de betrokken GAMMAplus  bon meteen ongeldig.

Het aanvragen van de GAMMAplus kaart
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een GAMMAplus kaart aanvragen door het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen en dit ondertekend in te leveren bij één van de GAMMA winkels. De aanvraag wordt door die GAMMA winkel beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag wordt de GAMMAplus kaart onmiddellijk door de GAMMA winkel verstrekt en kan deze direct gebruikt worden.

Eigendom van de GAMMAplus kaart
De GAMMAplus kaart blijft eigendom van Gamma België N.V.. De GAMMAplus kaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik. GAMMA kan zonder opgaaf van redenen de kaart in laten nemen. Indien de kaarthouder de deelname aan het GAMMAplus programma beëindigt, dient deze zijn GAMMAplus kaart bij één van de GAMMA winkels in te leveren.

Wijziging en beëindiging van de GAMMAplus kaart voordelen en het -programma
GAMMA behoudt zich het recht voor om de aan de GAMMAplus kaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. GAMMA behoudt zich tevens het recht voor het GAMMAplus kaartprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de GAMMA winkels en/of op de GAMMA-internetsite en/of via andere media.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de kaarthouder op het aanvraagformulier ingevulde persoonsgegevens en de aankopen van de kaarthouder worden opgenomen in het GAMMAplus gegevensbestand waarvan GAMMA houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. GAMMA kan de gegevens gebruiken voor analysedoeleinden en voor het informeren van kaarthouders over extra voordelen. GAMMA kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan GAMMA (mede)houder is. Persoonsgegevens worden door GAMMA nimmer aan derden verstrekt, tenzij GAMMA daartoe wettelijk wordt verplicht.

GAMMA kan de kaarthouder met betrekking tot de GAMMAplus kaart persoonlijk informeren. Dit geschiedt op basis van zijn bij GAMMA geregistreerd staande gegevens. Wanneer de gegevens van de GAMMAplus kaart wijzigen, de kaarthouder geen informatie over de voordelen van de GAMMAplus kaart meer wenst te ontvangen, zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben of de deelname aan het GAMMAplus programma wenst te beëindigen, kan de kaarthouder dit melden via de GAMMA-internetsite of in één van de GAMMA winkels door het hiervoor bestemde wijzigingsformulier in te vullen en in te leveren.

Aansprakelijkheid

GAMMA en de GAMMA winkels aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de GAMMAplus kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de GAMMAplus kaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld zijn GAMMA en de GAMMA winkels niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de GAMMAplus kaart. Bovendien zijn GAMMA en de GAMMA winkels niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de GAMMAplus kaart.

Slotbepalingen

GAMMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn in de GAMMA winkels beschikbaar en staan op de GAMMA-internetsite vermeld. Door gebruik te maken van de GAMMAplus kaart na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de kaarthouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Antwerpen.