Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing het in bezit hebben en het gebruiken van de GAMMAplus kaart, waaronder ook begrepen het daaraan gekoppelde kaartnummer voor online activiteiten.

Het GAMMAplus programma wordt uitgevoerd door GAMMA België, een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, verder te noemen "GAMMA".

Begrippen

  • Site: de website www.gamma.be en de GAMMA-app
  • GAMMAplus kaarthouder: degene op wiens naam de GAMMAplus kaart geregistreerd staat
  • GAMMA: GAMMA winkels en de Site van GAMMA in België

Mogelijkheden GAMMAplus kaart

De GAMMAplus kaart biedt op vertoon voordeel bij aankopen in de GAMMA winkels in België of via de Site. De aangeboden voordelen zijn voor de kaarthouder geheel vrijblijvend. GAMMA kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. GAMMA zal bij het retourneren van een aankoop een op grond van de GAMMAplus kaart genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de kaarthouder verrekenen. Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de GAMMAplus kaart is GAMMA gerechtigd een aan de GAMMAplus kaart gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de kaarthouder terug te vorderen.

Eigendom van de GAMMAplus kaart

De GAMMAplus kaart blijft eigendom van GAMMA. De GAMMAplus kaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik door de kaarthouder. GAMMA kan zonder opgaaf van redenen de kaart met het daaraan gekoppelde nummer onbruikbaar maken.

Wijziging en beëindiging van de GAMMAplus voordelen en het -programma

GAMMA behoudt zich het recht voor om de aan de GAMMAplus kaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. GAMMA behoudt zich tevens het recht voor het GAMMAplus programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de GAMMA winkels(s), op de Site of via andere media, zonder dat hiermee enige verplichting van GAMMA wordt geïmpliceerd.

Persoonlijke gegevens en privacy

De door de kaarthouder verstrekte persoonsgegevens, zijn aankopen met de GAMMAplus kaart en het kaartnummer worden door GAMA verwerkt. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. In de privacyverklaring van GAMMA staat hoe GAMMA omgaat met persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

GAMMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de GAMMAplus kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de GAMMAplus kaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is GAMMA niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de GAMMAplus kaart. Bovendien is GAMMA niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de GAMMAplus kaart. GAMMA streeft er naar zijn informatie te allen tijde correct, volledig en up-to-date te houden.

Slotbepalingen

GAMMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de geldende algemene voorwaarden staan op gamma.be vermeld. GAMMA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te kunnen wijzigen. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Versie: oktober 2022
Alle rechten voorbehouden - GAMMA België

Recent bekeken