Het GAMMAplus programma wordt uitgevoerd door GAMMA België, een formule van Intergamma B.V., gevestigd te Leusden, verder te noemen "GAMMA" en door haar ingeschakelde derden, waaronder bewerkers in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Begrippen 

Site: de website www.gamma.be en daaraan gekoppelde (sub)domeinen (inclusief de App van GAMMA) 
GAMMAplus kaarthouder: degene op wiens e-mailadres de GAMMAplus Kaart geregistreerd staat 
GAMMA: GAMMA winkels in België en de website www.gamma.be ('Site") 

Instemming 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de GAMMAplus kaart, waaronder ook begrepen het daaraan gekoppelde pasnummer voor online-activiteiten.   

De GAMMAplus kaarthouder houder heeft kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden in het aanmeldtraject of op de Site. Door het aanvragen van de GAMMAplus kaart, heeft de GAMMAplus kaarthouder zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden. 

Mogelijkheden GAMMAplus kaart

De GAMMAplus kaart biedt op vertoon daarvan bij de kassa of bij het invoeren van de kaartnummer op daartoe geëigende plaatsen op de Site, de GAMMAplus kaarthouder voordeel bij aankopen in de GAMMA winkels in België of via de Site, verder gezamenlijk aan te duiden als "GAMMA", en in sommige gevallen bij andere participanten.

Aankopen met de GAMMApro kaart geven geen recht op GAMMAplus voordelen.

De aangeboden voordelen zijn voor de GAMMAplus kaarthouder geheel vrijblijvend. GAMMA kan aan de voordelen voorwaarden verbinden. GAMMA zal bij het retourneren van een aankoop een op grond van de GAMMAplus kaart genoten of aangeboden voordeel terugvragen of met de GAMMAplus kaarthouder verrekenen.  

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de GAMMAplus kaart is GAMMA gerechtigd een aan de GAMMAplus kaart gekoppeld voordeel niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel van de GAMMAplus kaarthouder terug te vorderen. 

Punten sparen en inwisselen

Met GAMMAplus spaar je punten bij elke aankoop, inclusief aankopen op gamma.be. Dat doe je in de winkel door je GAMMAplus kaart te laten scannen aan de kassa of online door in te loggen met je online GAMMA account, waarmee je bent ingeschreven voor het GAMMAplus programma. Als je jouw kaart hebt geregistreerd, kun je de gespaarde punten inwisselen voor korting. Als je je kaart nog niet hebt geregistreerd, kun je dus enkel punten sparen en nog niet inwisselen voor korting. Het registreren van de kaart houdt in dat je je GAMMAplus kaart koppelt aan je Mijn GAMMA account. Lees daarover meer in onze privacyverklaring.

Voor elke uitgegeven euro ontvang je 1 punt en 100 punten is 1 euro korting waard. Het sparen van punten is niet van toepassing op de (digitale) cadeaukaarten en op de verzendkosten.

Je gespaarde punten zijn een jaar geldig. Dit houdt in dat punten precies een jaar na de transactie/toekenning vervallen. Je kunt de datum waarop je punten gaan vervallen terugzien in jouw online GAMMA account en we zullen je op tijd per e-mail op de hoogte stellen voordat je punten verlopen.

Als je in een GAMMA winkel iets koopt en je bent je kaart vergeten, dan kun je de punten van je winkelaankopen handmatig toevoegen aan je saldo met de code op je kassabon. Dit kan in de GAMMA app of via je online GAMMA account. De code is 7 dagen geldig, daarna vervalt het recht om je punten achteraf toe te voegen.

Jouw puntensaldo is gekoppeld aan je online GAMMA account en je kunt met meerdere kaarten sparen (maximaal 4 kaarten). De gespaarde punten worden tot één puntensaldo opgeteld. Het kan voorkomen dat punten van sommige transacties niet direct worden bijgeschreven. GAMMA streeft ernaar om alle gespaarde punten zo snel mogelijk bij te schrijven.

Het actuele saldo van je gespaarde punten kun je vinden op www.gamma.be door in te loggen in je online GAMMA account waarmee je deelneemt aan het programma, of in de GAMMA app. Ook tonen we het puntensaldo op de kassabon, retour bon, in je orderbevestigingsmail en op je factuur. Aan deze saldo overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Als je artikelen retourneert wordt het aantal punten dat je hiermee hebt gespaard weer afgetrokken van je saldo. Indien je deze punten al gebruikt hebt voor korting wordt het kortingsbedrag dat je met deze punten hebt gekregen, in mindering gebracht op het retour te krijgen bedrag. Het kan enige dagen duren voordat dit zichtbaar wordt in het puntenoverzicht. Bij een deelretour wordt slechts het aantal punten dat je gespaard hebt met de geretourneerde artikelen afgetrokken van je saldo.

GAMMA kan in het kader van acties extra punten toe kennen aan bepaalde transacties. De voorwaarden voor toekenning staan beschreven bij de desbetreffende actie.

Je kunt je deelname aan het GAMMAplus programma op elk moment beëindigen door je GAMMA account op te heffen of door al je GAMMAplus kaarten te verwijderen uit je account. Na beëindiging van deelname vervallen al je beschikbare punten.

Het aanvragen van de GAMMAplus kaart 

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een GAMMAplus kaart aanvragen bij/via GAMMA. Een aanvraag via de Site wordt door GAMMA beoordeeld. Een aanvraag via de GAMMA-bouwmarkt wordt aldaar beoordeeld. In beide gevallen kan de aanvraag zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Na acceptatie van de aanvraag wordt de GAMMAplus kaart of het daaraan gekoppelde nummer onmiddellijk verstrekt en kan deze direct gebruikt worden.

Eigendom van de GAMMAplus kaart 

De GAMMAplus kaart blijft eigendom van GAMMA. De GAMMAplus kaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik door de GAMMAplus kaarthouder. Het is niet toegestaan om het nummer van de GAMMAplus kaart aan anderen ter beschikking te stellen – dit is gezien het gemak waarmee de GAMMAplus kaart kan worden aangevraagd evenmin noodzakelijk. GAMMA kan zonder opgaaf van redenen de pas in laten nemen of het hieraan gekoppelde nummer onbruikbaar maken. Indien de GAMMAplus kaarthouder de deelname aan het GAMMAplus-programma beëindigt, dient deze zijn GAMMAplus kaart op een door GAMMA te bepalen plaats in te leveren. 

Wijziging en beëindiging van de GAMMAplus voordelen en het -programma 

GAMMA behoudt zich het recht voor om de aan de GAMMAplus verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. GAMMA behoudt zich tevens het recht voor het GAMMAplus-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt in de GAMMA-bouwmarkt(en), op de Site of via andere media, zonder dat hiermee enige verplichting van GAMMA wordt geïmpliceerd. 

Privacy 

Het door de GAMMAplus kaarthouder bij het aanvragen van de GAMMAplus kaart verstrekte e-mailadres, zijn aankopen met de GAMMAplus kaart en zijn pasnummer worden opgenomen in de klantendatabase van GAMMA, waarvan GAMMA houder is. De verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt zoals opgenomen in de privacyverklaring. 

Aansprakelijkheid 

GAMMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de GAMMAplus kaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de GAMMAplus kaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is GAMMA niet aansprakelijk voor schade tengevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de GAMMAplus kaart. Bovendien is GAMMA niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de GAMMAplus kaart. GAMMA streeft er naar zijn informatie te allen tijde correct, volledig en up-to-date te houden. 

Slotbepalingen 

GAMMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De meest actuele versie van de geldende algemene voorwaarden staan op gamma.nl vermeld. Door gebruik te maken van de GAMMAplus kaart na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden, geeft de GAMMAplus kaarthouder te kennen in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden GAMMAplus kaart. 

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. 

Versie: januari 2021 
Alle rechten voorbehouden - GAMMA België

Recent bekeken