Forbenzine 4-takt 5 L

22.
99
GRATIS THUISLEVERING VANAF €50
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De Forbenzine (5 liter) van Forever is gebruiksklare alkylaatbenzine voor toestellen met viertaktmotoren zoals grasmachines, noodgeneratoren en motorboten. De benzine houdt je motor proper zonder sporen achter te laten en gaat zo vervuiling van de motor tegen.

  Specificaties

  Product
  Productsoort Benzine
  Productnummer 555825
  Merk Forever Products
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  Soort brandstof Benzine
  Type Benzine
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P331: GEEN braken opwekken. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

  Vaak samen gekocht

  Vaak samen gekocht
  product-cross-sell
  McCulloch nylondraad 2 mm 15 m
  € 6.99
  product-cross-sell
  McCulloch jerrycan 5 L
  € 10.99
  product-cross-sell
  Gamma potgrond universeel 50 L
  € 6.69
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken