GAMMA voegmiddel vloer grijs 5 kg

6.
49
Per kg € 1.30
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleurfamilie: Grijs

Het voegmiddel vloer van GAMMA is uitstekend geschikt voor het vakkundig voegen van binnenvloeren, ook in vochtige ruimtes. Dit product is geschikt voor keramische vloertegels. Een verpakking bevat 5 kg voegmiddel. De kleur is grijs.

Specificaties

Product
Productsoort Voegmiddel
Productnummer 104019
Gewicht product 5000 gr
Type(nummer) Vloer
Merk GAMMA
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Type Voegenvuller
Gebruik
Geschikt voor type vloer Keramische vloertegels
Max. voegbreedte 15.0 mm
Materiaal van doeloppervlak Tegels, Keramiek
Min. voegdiepte 1.0 mm
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Toepassingsgebied Vochtige ruimtes, Binnen
Beoogd gebruik Tegels
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405: Achter slot bewaren. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken