10.
95
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten
In welke winkel te koop?

Productomschrijving

  • Materiaal:Kunststof

Rubson

Specificaties

Product
Productnummer 519361
EAN 5410091322908
Merk Rubson
Ecocheque Ja
Algemeen
Type PUR schuim
Materiaal Kunststof
Materiaal (detail) PUR (Polyurethaan)
Gebruik
Multipositie Nee
Beoogd gebruik Ramen, Holle ruimtes
Binnen/buitengebruik Binnen
Technische kenmerken
Brandvertragend Nee
Brandwerend Nee
Te gebruiken met schuimpistool Nee
Blijvend elastisch Ja
Etiketinformatie
Gevaren­pictogrammen
Signaalwoord Gevaar
Gevaren­aanduidingen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezi H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgs­maatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken