Voegmortel steenstrip grijs 7 kg

16.
99
Per kg € 2.43
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • Kleurfamilie: Grijs

De joint voor binnen en buiten (7 kilogram) van Decor is vorstbestendig en je beste vriend voor steenstrips. Verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder grijs.

Specificaties

Product
Productsoort Voegmortel
Productnummer 154918
Gewicht product 7000 gr
Merk Decor
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Grijs
Kleurfamilie Grijs
Lijn Stone Design
BENOR keurmerk Nee
ATG keurmerk Nee
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Type Voegmortel
Inhoud verpakking 7.0 kg
Gebruik
Max. voegbreedte 20.0 mm
Min. voegdiepte 1.0 mm
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Toepassingsgebied Buiten, Binnen
Beoogd gebruik Tegels
Materiaal van doeloppervlak Tegels, Siersteenstrips, Natuursteen
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken