Voegmortel Steenstrips Antiek Wit 7 kg

18.
25
Per kg € 2.61
Dit product is uit ons assortiment
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • 12 maanden houdbaar na productiedatum
  • Droogtijd van 24 uur
  • Inhoud van 7 kg

De steenstripmortel in de kleur wit van Decor is je beste vriend als jij binnen of buiten steenstrips wil aanbrengen op je muur. De mortel krimpt niet en is kleurvast en overschilderbaar. Al droog na 24 uur. Tip: ook verkrijgbaar in andere kleuren.

Specificaties

Product
Productsoort Voegmortel
Productnummer 318637
Gewicht product 7000 gr
Merk Decor
Ecocheque Nee
Algemeen
Kleur Antiekwit
Kleurfamilie Wit
Inhoud verpakking 7.0 kg
Geurloos Ja
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Type Voegmortel
Gebruik
Materiaal van doeloppervlak Natuursteen, Tegels, Siersteenstrips
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Droogtijd 24.0 uur
Toepassingsgebied Binnen, Buiten, Vochtige ruimtes
Beoogd gebruik Steenstrips
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken