Solabiol Flitser concentraat 1,1 L

18.
99
Per Liter € 18.99
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  Solabiol Flitser pad (1,1 l) is de snelste onkruid- en mosbestrijder. Het product is supergeconcentreerd en daardoor superefficiënt. Maak je keuze uit de Flitser voor paden (zoals deze) en de Flitser voor onbeteelde terreinen, bijvoorbeeld bouwgrond. Je kunt het product ook lokaal 'on the spot' gebruiken voor instant verdelging van onkruid en mos.

  Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

  Specificaties

  Product
  Productsoort Herbicide
  Productnummer 545368
  Merk Bayer
  Ecocheque Ja
  Algemeen
  Type Onkruidverdelger
  Gebruik
  Beoogd gebruik Pad/patio
  Concentraat/kant & klaar Concentraat
  Technische kenmerken
  Samenstelling Natuurlijk
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Waarschuwing
  EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken