Valvoline motorolie synpower 5W40 5 L

€ 44.90
37.
11
Promo geldig t/m 23-02-2020
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

Valvoline motorolie synpower 5W40 5 L

Specificaties

Product
Productsoort Motorolie
Productnummer 549327
Gewicht product 4317 gr
Hoogte product 37.0 cm
Lengte product 13.0 cm
Breedte product 23.0 cm
Merk Valvoline
Ecocheque Nee
Algemeen
Inhoud 5.0 Liter
Soort olie Synthetisch
Type Motorolie
Gebruik
Motorolie voor soort motor Combinatie
Beoogd gebruik Auto
Technische kenmerken
Aantal slagen Viertakt
Viscositeit index/standaard 5W40
Viscositeit 540.0 mPa*s
Ondersteboven te gebruiken Ja
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
EUH019: Kan ontplofbare peroxiden vormen. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H302: Schadelijk bij inslikken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken