Voegmortel Steenstrips Antiek Zand 15 kg

32.
25
Per kg € 2.15
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving

  • 12 maanden houdbaar na productiedatum
  • Droogtijd van 24 uur
  • Inhoud van 15 kg

De steenstripmortel in de kleur zand van Decor is je beste vriend als jij binnen of buiten steenstrips wil aanbrengen op je muur. De mortel krimpt niet en is kleurvast en overschilderbaar. Al droog na 24 uur. Tip: ook verkrijgbaar in andere kleuren.

Specificaties

Product
Productsoort Voegmortel
Productnummer 318640
Gewicht product 15000 gr
Merk Decor
Ecocheque Nee
Houdbaarheid na opening 24 dagen
Algemeen
Kleur Antiekzand
Kleurfamilie Bruin
Houdbaarheid na productiedatum 12.0 maanden
Inhoud verpakking 15.0 kg
Geurloos Ja
Type Voegmortel
Gebruik
Max. voegbreedte 20.0 mm
Max. voegdiepte 20.0 mm
Materiaal van doeloppervlak Natuursteen, Tegels, Siersteenstrips
Maximale verwerkingstemperatuur 25.0 °C
Min. voegbreedte 5.0 mm
Min. voegdiepte 5.0 mm
Minimale verwerkingstemperatuur 5.0 °C
Droogtijd 24.0 uur
Beoogd gebruik Steenstrips
Toepassingsgebied Binnen, Vochtige ruimtes, Buiten
Etiket informatie
Gevarenaanduidingen Gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Reviews worden geladen

Recent bekeken