Weber reparatieset tegel & steen 2 kg

€ 24.99
19.
99
Aanbieding t/m 30-06-2021
Niet verkrijgbaar in de webshop
Toon alternatieve producten

Productomschrijving


  De reparatieset van Weber bevat alles om loszittende stenen en tegels snel vast te zetten, zonder oude mortelresten te verwijderen: reparatiemortel (2 kilogram), handschoenen, een mengspindel en een lijmkam. Tip: Weber heeft verschillende sets voor verschillende klussen.

  Specificaties

  Product
  Productsoort Reparatiepakket Tegel & Steen
  Productnummer 508820
  Gewicht product 2000 gr
  Merk Weber Beamix
  Ecocheque Nee
  Algemeen
  BENOR keurmerk Nee
  ATG keurmerk Nee
  Type Emmer
  Materiaal Beton
  Etiket informatie
  Gevarenaanduidingen Gevaar
  H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501: De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
  Reviews worden geladen

  Recent bekeken